NXTER.ORG

Un vistazo de cerca a Teleport

Teleport no es sólo la nueva tecnología para el anonimato de la que se nutre BitcoinDark. Es el ecosistema completo de privacidad de jl777 que también constituye la columna vertebral de SuperNET (asset ID 12071612744977229797 en el Intercambio de Activos de Nxt – Asset Exchange). Así que ¿cómo funciona todo esto?. Las llamadas monedas anónimas pueden …

Read more

По-близък поглед към Телепорт

Телепорт не е просто нова технология осигуряваща анонимност, която захранва Тъмния биткойн (BitcoinDark). Тя е пълна система за уединеност на jl777, която също оформя гръбнака на SuperNET (актив ID 12071612744977229797  от Nxt борсата за активи). Така, как всичко това работи? Така наречените анонимни монети са представени в много различни форми, но те имат склонност да разчитат на ограничен арсенал от подходи относно анонимността. …

Read more

A closer look at Teleport

Teleport isn’t just the new anonymity technology that powers BitcoinDark. It’s jl777’s complete privacy ecosystem that also forms the backbone of SuperNET (asset ID 12071612744977229797 on Nxt Asset Exchange). So how does it all work? So-called anonymous coins come in many different forms, but they tend to rely on a limited range of different approaches towards achieving …

Read more